Blog Categories

Archives

Latest Posts

Chránená dielňa Naša spoločnosť má Priznanie postavenia chránenej dielne s účinnosťou od 01.11.2005 Prečo nakupovať...
MLZ
aug 18 2015

Chránená dieľňa

MLZ Oznamy

Chránená dielňa

Naša spoločnosť má Priznanie postavenia chránenej dielne s účinnosťou od 01.11.2005

Prečo nakupovať u Nás?

Povinnosti zamestnávateľa podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.

• Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov - § 63

Podľa paragrafu 63 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti pri zamestnávaní zdravotne postihnutých občanov je zamestnávateľ povinný: a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím vhodné podmienky na výkon práce b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím; ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov
Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.

• Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím- § 64

V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím môže vo forme náhradného plnenia podporiť chránene dielne, ktoré zamestnávajú takýchto občanov a zadať im zákazku. Podľa paragrafu 64 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti „na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľujena euro nadol“.

Pokiaľ nie je zamestnávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely aj daň z pridanej hodnoty. Ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu. Plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

• Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - § 64a

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím môže plniť náhradné plnenie aj prostredníctvom odobratia výrobkov alebo služieb od: a) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska b) občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť c) zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, občania so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb Podľa paragrafu 64a Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti „na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb a 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor“. Plnenie povinnosti podľa odoberaním výrobkov alebo služieb podľa je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

• Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - § 65

Podľa paragrafu 65 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti „zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro smerom nadol.
Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa v rozsahu a spôsobom určeným ústredím. Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností.

Rady a tipy:

Kalkulačka na výpočet náhradného plneniaComments (0)

No comment

Add a comment

You need to Login to add comments.